ŻYCIORYS

o. Stanisław Ziemiański SJ
Stanisław Ziemiański SJ (ur. 7 września 1931 w Besku) – jezuita, filozof, autor tekstów pieśni religijnych i kompozytor melodii do nich.
Syn Kazimierza i Magdaleny z d. Szybka. Do zakonu jezuitów wstąpił 31 lipca 1949 r. i w Starej Wsi k. Krosna odbył dwuletni nowicjat. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1959 r. w Warszawie. Filozofię studiował na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (1953-1956), teologię na Wydziale Teologicznym Bobolanum w Warszawie (1956-1960). Studia specjalistyczne z filozofii odbył w latach 1960-1963 na KUL w Lublinie, gdzie w 1978 r. uzyskał doktorat na podstawie rozprawy pt. Ontologiczne podstawy teorii definicji w systemie Arystotelesa (promotor: M. A. Krąpiec OP).

Od 1963 r. wykłada na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (od 1999 r.: Ignatianum), głównie filozofię Boga. Przez wiele lat wykładał także metafizykę i kosmologię, a w latach 1988-2006 – również historię filozofii średniowiecznej. Nadto od 1974 do 2001 r. wykładał metafizykę i teologię naturalną w Wyższym Międzyzakonnym Instytucie Katechetycznym w Krakowie. Okresowo wykładał również w WSD Paulinów w Krakowie. W 1984/85 wykładał filozofię Boga w Le Moyne College w Syracuse (NY) w USA. W latach 1982-1988 był przewodniczącym Towarzystwa Naukowego Księży Jezuitów w Krakowie. Od 1988 do 1998 r. był sekretarzem Wydziału Filozoficznego TJ w Krakowie, od 1991 do 1994 r. – dyrektorem Sekcji Filozofii Systematycznej tegoż Wydziału, a w latach 1994-2001 – prodziekanem Wydziału. W 1990 r. habilitował się na Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie na podstawie książki Teologia naturalna. Filozoficzna problematyka Boga. Od 1991 jest profesorem nadzwyczajnym, a od 1999 r. profesorem zwyczajnym.

W latach 1993-2001 był zatrudniony także na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 2001-2010  był profesorem filozofii także na Wydziale Teologicznym w Bratysławie, należącym do Uniwersytetu w Trnawie.

Ziemiański opublikował Teologię naturalną (Kraków 1995, 2008) oraz ponad 70 artykułów z zakresu filozofii. Jest autorem ponad 1900 oryginalnych tekstów pieśni i ponad 100 tłumaczeń tekstów pieśni oraz kompozytorem ponad 1900 melodii do nich, w tym kilkaset zharmonizowanych. Prace muzyczne wydał w książkach: Bóg nas kocha (Kraków 1984); Pan pieśnią moją (Kraków 1978); Wysławiajmy Pana (Kraków 1978 – wraz z J. Łasiem); Chcę śpiewać Panu (Kraków 1982); Pieśnią moją sławię Pana (Kraków 1986); Śpiewam i gram Bogu (z. 1-8, Kraków 1989-2007. Nadto wydał Poradnik dla kapelanów lecznictwa zamkniętego (Kraków 1991 – wraz ze S. Kałużą). Z zakresu duszpasterstwa ogłosił ponad 50 artykułów. Tłumaczył z języka łacińskiego, włoskiego i francuskiego.

Aktualnie mieszka w Krakowie w Kolegium Jezuitów i pracuje w Akademii „Ignatianum” gdzie wykłada: metafizykę, filozofię Boga oraz prowadzi seminarium doktoranckie. Jest cenionym promotorem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Możliwość komentowania jest wyłączona.